Algemene voorwaarden

U vindt onze algemene voorwaarden ook steeds terug op uw offerte.

Artikel 1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan

Benjamin Samaey (“Robusmedia”) of door het aanvaarden van een

offerte van Robusmedia, beschouwd als door de klant aanvaard.

Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet

tegenstelbaar aan Robusmedia.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Robusmedia zijn vrijblijvend

tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst

komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de tien

dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Robusmedia.

2.2 Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject

worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief,

tenzij anders afgesproken.

2.3 De in “de samenwerkingsovereenkomst” vermelde prijzen zijn
exclusief BTW.

 

Artikel 3. Contractduur en uitvoering overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen “de opdrachtgever” en Robusmedia

wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden bepaald in de

samenwerkingsovereenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst

anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders

overeenkomen.

3.2 Robusmedia heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten

verrichten door derden

 

Artikel 4. Opschorting van de overeenkomst

4.1 Robusmedia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op

te schorten of de overeenkomst te ontbinden, bij een niet-betaling van een

of meerdere facturen op hun vervaldag.

 

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen

de 14 dagen na factuurdatum op de vermelde rekening van Robusmedia. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van

de factuur per aangetekend schrijven aan Robusmedia kenbaar

gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of

schorsing van betaling verantwoorden.

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op

het rekeningnummer van Robusmedia. Elke betaling wordt

aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde

intresten en kosten.

5.3 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 5 dagen na ontvangst

van een aanmaning hiertoe door Robusmedia is de klant

automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum

van 50 euro. Bovendien behoudt Robusmedia zich het recht voor

om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de

klant de vervallen facturen heeft betaald.

 

Artikel 6. Eigendom domeinnamen

6.1 De klant gaat er mee akkoord dat de domeinnamen volledig in handen zijn van Robusmedia. Een klant kan steeds verhuizen van webhost zonder extra kosten en kan ieder moment zijn diensten opzeggen bij Robusmedia. Echter moet wel het volledige bedrag van de hosting & eventuele openstaande facturen betaald worden aan Robusmedia. Zolang dit niet is voldaan, blijft alles eigendom van Robusmedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

6.1 Robusmedia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld

voor elk soort schade aan derde partijen, veroorzaakt door “de

opdrachtgever”, die zou voortvloeien uit het al dan niet onrechtmatig

gebruik van haar producten of diensten.

6.2 Robusmedia is niet aansprakelijk voor enige indirecte of

incidentele schade of verlies van inkomsten die de opdrachtgever zou lijden

ten gevolge van de levering van de diensten tijdens de overeenkomst.

6.3 Robusmedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige

fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelde, behoudens ingeval

van bedrog. Robusmedia zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het

voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt

ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige

gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van

omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant

of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van

Robusmedia of een aangestelde.

6.4 Indien Robusmedia aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei

schade, dan is de aansprakelijkheid van Robusmedia beperkt tot

maximaal de totale waarde van de gesloten overeenkomst.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten

verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas

plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract betaald

heeft.

Artikel 9. Domeinnaam

8.1 Indien de klant een domeinnaam bestelt via Robusmedia, dan

komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de

klant. Robusmedia staat als agent in voor het beheer van de

domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse

vergoeding betaalt aan Robusmedia.

Artikel 10. Onderhoudscontract

9.1 Het onderhoudscontract of supportpakket laat Robusmedia toe

om een vast aantal uren te reserveren om wijzigingen en ondersteuning te

leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders

werd overeengekomen.

9.2 Indien de minimum aantal uren niet werden opgebruikt door de klant,

worden deze automatisch naar de volgende maand overgebracht. Wanneer

er bij het einde van het contract nog ongebruikte uren openstaan, kunnen

deze door de klant nog opgebruikt worden. In geen enkele omstandigheid

kan er een terugbetaling van de gereserveerde uren plaatsvinden.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Robusmedia verleende diensten betalen, alsook de kosten die Robusmedia moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Robusmedia nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Robusmedia.

Bovendien behoudt Robusmedia het recht om een hogere

schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden

schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Artikel 12. Referentie

11.1 De klant gaat ermee akkoord dat het door Robusmedia voor de
klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van
Robusmedia.